فارس من| منافذ متعدد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سودجویان/حذف ارز ترجیحی تنها راهکار است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت‌ها برای کاهش فشار گرانی‌ها بر طبقات ضعیف جامعه راه‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند، دولت دوازدهم در اواسط

ادامه